Voorwaarden

Toepassing

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bekkerie Hermans. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bekkerie Hermans te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door, en prijzen van Bekkerie Hermans zijn vrijblijvend. Bekkerie Hermans accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bekkerie Hermans behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestelling
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bekkerie Hermans behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Een bestelling via internet of e-mail is pas geldend als Bekkerie Hermans hiervan een definitieve bevestiging heeft gestuurd.

Bezorg- en administratiekosten
Bekkerie Hermans bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven adres waarbij Bekkerie Hermans zoveel als mogelijk rekening zal houden met het gewenste tijdstip. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen.

Leveringen
Bekkerie Hermans zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Een bestelling gedaan voor 17.00 uur kan over het algemeen de volgende dag geleverd worden. Uitzondering zijn foto taarten of gebak met logo’s, deze dienen minimaal 3 werkdagen van te voren besteld te worden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bekkerie Hermans daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Bekkerie Hermans aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in de winkel, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Bekkerie Hermans een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bekkerie Hermans. Betaling door middel van factuur is alleen mogelijk voor zakelijke klanten waarmee dat van te voren is afgesproken.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bekkerie Hermans de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bekkerie Hermans wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bekkerie Hermans. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bekkerie Hermans zijn gemeld.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Bekkerie Hermans over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Bekkerie Hermans opgave doet van een adres is Bekkerie Hermans gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Bekkerie Hermans
Leutherweg 70
5915 CJ Venlo

Aansprakelijkheid
Bekkerie Hermans is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bekkerie Hermans is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bekkerie Hermans komen. Bekkerie Hermans draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bekkerie Hermans eveneens geen verantwoordelijkheid. Bekkerie Hermans is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bekkerie Hermans, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bekkerie Hermans. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bekkerie Hermans uitgesloten.

Rechten
Alle contacten en transacties met Bekkerie Hermans geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bekkerie Hermans.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bekkerie Hermans en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Bekkerie Hermans te worden ingediend, onder duidelijke opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 12 uur na aflevering bij Bekkerie Hermans te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bekkerie Hermans
Leutherweg 70
5915 CJ Venlo
[T] 077-3513984
[F] 077-3545063
[W] www.bekkeriehermans.nl / www.webshop-bekkeriehermans.nl / www.trakteeroplocatie.nl
[E] bekkeriehermans@gmail.com
[KvK] 69234663
[BTW nr.] NL200965451B01
[IBAN] NL55ABNA0248455079